Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje trzy projekty w ramach funduszy strukturalnych, w tym:

POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 

  1. "Poprawa dostępu do usług medycznych o znaczeniu ponadregionalnym przez doposażenie Zakładu Radiologii UCK w Gdańsku w rezonans magnetyczny";  
  2. "Doposażenie w specjalistyczną aparaturę medyczną Centrum Urazowego w obecnie budowanym Centrum Medycyny Inwazyjnej";
RPOWP – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego:

     3.    "Kontynuacja kompleksowej termomodernizacji infrastruktury Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego."