Dyrektor Naczelny

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1638 z późn. zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy i pielęgniarek wykonujących działalność leczniczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 1a i pkt. 2a ww. ustawy, na:

1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej  terapii w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w ramach świadczeń szpitalnych na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
Postępowanie nr 143/2017


2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w ramach świadczeń szpitalnych na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
Postępowanie nr 144/2017


3.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w ramach świadczeń szpitalnych na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
Postępowanie nr 145/2017


4.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki w ramach świadczeń szpitalnych na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
Postępowanie nr 146/2017


5.    Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych na rzecz pacjentów Zakładu Radiologii.
Postępowanie nr 147/2017


6.    Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w zakresie kardiochirurgii, chorób płuc, transplantologii klinicznej w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Kliniki Kardiochirurgii.
Postępowanie nr 148/2017


7.    Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
Postępowanie nr 149/2017

8.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii  na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Postępowanie nr 150/2017

Zaprasza się do składania ofert na obowiązującym formularzu, który znajduje się w Dziale Analiz i RozliczeńKontraktowych w pokoju 301.

Umowy zostaną zawarte od października 2017 roku na co najmniej 3 miesiące.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju 301 do dnia 22.09.2017 roku do godz.14:35 w zamkniętej opisanej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem wraz z oznaczeniem „Konkurs………………………………………………”.

W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do UCK.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Analiz i Rozliczeń Kontraktowych w pokoju nr 301 wdniu 25.09.2017 roku o godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 25.09.2017 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 301.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo (bez podania przyczyny) do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Formularz ofertowy i wzór umowy oraz szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielają Anna Skorupko, Krzysztof Skok w siedzibie Udzielającego zamówienia, budynek nr 9, Dział Analiz i Rozliczeń Kontraktowych - pokój nr 301, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.35, tel. 58 349 29 69.