Uniwersyteckie Centrum Kliniczne uprzejmie informuje, że zainteresowani odbywaniem wakacyjnych praktyk studenckich zobowiązani są :


1.    Wystąpić w tej sprawie z pisemnym podaniem do dyrektora naczelnego UCK ze wskazaniem terminu odbywania praktyki, danych osobowych, nr telefonu, na którym będzie adnotacja kierownika/ordynatora kliniki/zakładu o zgodzie na tę praktykę. Zgodę taką wydaje kierownik jednostki organizacyjnej ( lub osoba przez niego upoważniona), w której będzie odbywana praktyka.
2.    Do podania należy dołączyć kserokopię polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3.    Przedstawić projekt porozumienia w tej sprawie między macierzystą uczelnią      a UCK.
4.    Powyższą dokumentację w komplecie należy przekazać do UCK ( listem poleconym lub bezpośrednio ).