Karta praw i obowiązków pacjenta

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych .

 

 

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania informacji od lekarza, pielęgniarki lub położnej o przysługujących mu prawach.

1. Pacjent hospitalizowany w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej i potrzebom pacjenta, udzielanych na poziomie, na jaki pozwalają posiadane przez Szpital zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe;
 • wyrażenia zgody lub odmowy na świadczenia zdrowotne zalecane przez lekarza po uzyskaniu rzetelnej informacji dotyczącej metod leczenia i rokowania;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego;
 • środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia podczas hospitalizacji,
 • intymności, poszanowania godności osobistej, własnych przekonań religijnych i zasad moralnych                   w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • kontaktu osobistego, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz, lecz nie może to zakłócać porządku i organizacji pracy w Szpitalu oraz obciążać finansowo Szpitala,
 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez siebie, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub zakłóca w znacznym stopniu pracę Szpitala,
 • opieki duszpasterskiej;
 • informacji o swoim stanie swojego zdrowia, a w tym proponowanym leczeniu, terapii i procedurach zabiegowych oraz o ryzyku i korzyściach wynikających z ich stosowania;
 • do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 • informacji zawierających dane o personelu (imię, nazwisko, stanowisko i miejsce zatrudnienia) realizującego świadczenia.

2. Pacjent ma prawo wskazać osobę, którą można informować o jego stanie zdrowia.

3. Pacjent ma prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych
     z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 • Każda informacja o stanie zdrowia pacjenta jest jego dobrem osobistym prawnie chronionym. Wszyscy pracownicy UCK są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i całkowitej dyskrecji z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa.

4. Pacjent ma prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach prowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału          w eksperymencie, w każdym jego stadium;

5. Pacjent ma prawo do wyrażania w formie pisemnej zgody na uczestnictwo w badaniu klinicznym, po wcześniejszym uzyskaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem

klinicznym oraz o możliwości odstąpienia od udziału w badaniu w każdej chwili.

Pacjent ma prawo.

6. Pacjent ma prawo żądać, aby w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, szpital niezwłocznie zawiadomił wskazane osoby lub instytucje.

pacjentowi nieletniemu przysługują prawa/ takie same jak dorosłemu, z tą rÓżnicą, ze informacja o stanie zdrowia jest przekazywana przedstawicielom ustawowym, Oni równiez decydują o zgodzie lub odmowie zgody na przeprowadzone zabiegi i badania. W przypadku gdy nieletni pacjent ukończy 16-ty rok życia, ma prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji.

KARTA PRAW PACJENTA wydana przez Rzecznika Praw Pacjenta

karta praw

AKTY PRAWNE

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483),
określone zostały w:

 

SZCZEGÓŁOWE PRAWA PACJENTA W PRZEPISACH PRAWNYCH

1.    Prawo do ochrony zdrowia  (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP).
2.    Prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie (art. 68 ust. 2 Konstytucji RP).
3.    Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania
z przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 4 ustawy
 o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 11 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, art. 21 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
4.    Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 15 ustawy
o działalności leczniczej).
5.    Prawo do rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie, telefonicznie lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej (§ 13 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).
6.    Prawo do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłym, bez wymaganego skierowania, w niezbędnym zakresie również przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1 i 2, art. 60 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
7.    Prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
8.    Prawo do żądania od udzielającego świadczenia zdrowotnego zasięgnięcia opinii innego lekarza/ pielęgniarki lub zwołania konsylium lekarskiego (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta)
9.    Prawo przyjęcia do Szpitala, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, zgodnie z ustaloną w oparciu
o kolejność zgłoszeń i kryteria medyczne listą oczekujących (art. 20, 21, 23 i 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
10.    Prawo do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa (art. 30 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
11.    Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego(art. 57 ust. 1 i 2 ustawy
 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
12.    Prawo do wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa(art. 29 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
13.    Prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 59 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
14.    Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 31 ust. 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
15.    Prawo do uzyskania od lekarza dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia i realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia (art. 10 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
16.    Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta (art. 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 16 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).
17.    Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
18.    Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą Szpital obowiązany jest niezwłocznie powiadomić
w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenia życia lub w razie śmierci pacjenta (art. 28 ustawy o działalności leczniczej).
19.    Prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku
z wykonywaniem zawodu medycznego (art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
20.    Prawo do wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji (art. 16 i 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 32 ust. 1 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
21.    Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta po udzieleniu informacji
o przebiegu i ryzyku zabiegu oraz dalszym rokowaniu (art. 18 ust. 1 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
22.    Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody
w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków i odnotowanej w dokumentacji medycznej) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium (art. 24, 25 ust. 1 i 27 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
23.    Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu klinicznym(a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch świadków i odnotowanej
w dokumentacji medycznej), po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym (art. 37b ust. 2 pkt 2, art. 37f ustawy Prawo farmaceutyczne).
24.    Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie (art. 5 i 6 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).
25.    Prawo do wyrażenia sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w Szpitalu z wyjątkami przewidzianymi
w przepisach prawa (art. 31 ustawy o działalności leczniczej).
26.    Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia lub orzeczenie mają wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa(art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
27.    Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana
 (art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2, art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
28.    Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej (art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych).
29.    Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 20 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
30.    Prawo do intymności i poszanowania godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art 36 ust 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
31.    Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz oraz prawo do odmowy takiego kontaktu (art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
32.    Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta (art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
33.    Prawo do opieki duszpasterskiej (art. 36 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
34.    Prawo do kontaktu pacjenta z duchownym jego wyznania w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia (art. 37 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
35.    Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie Szpitala (art. 39 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
35.    Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez recepty lekarskiej produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych
i prekursorów grupy l-R (art. 96 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne).
36.    Prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta (art. 50 ustawy o prawach pacjenta
i    Rzeczniku Praw Pacjenta).
37.    Prawo do złożenia skargi na lekarza i lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (rozdział 5 ustawy o izbach lekarskich).
38.    Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki
i położnej (rozdział 6 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych).
39.    Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej (rozdział 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
40.    Prawo do wniesienia roszczeń do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
z siedzibą przy właściwym urzędzie wojewódzkim (art. 67b i 67e ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta).

 

OBOWIĄZKI PACJENTA W UNIWERSYTECKIM CENTRUM KLINICZNYM

 

1.    Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
      oraz przepisów prawnych.

2.    Pacjent ma obowiązek stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.

3.    Pacjent ma obowiązek:
a)    stosować się do zaleconej diety;
b)    noszenia znaków identyfikacyjnych, w które został zaopatrzony przy przyjęciu;
c)    przestrzegać zasad higieny osobistej;
d)    odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu UCK;
e)    przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków;
f)    przestrzeganie rozkładu dnia podczas pobytu w klinice / oddziale /zakładzie zapisanych
w regulaminie;
g)    przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00;
h)    w porze ciszy nocnej przebywać na oddziale;
i)    każdorazowo zgłaszać pielęgniarce zamiar opuszczenia kliniki (np. w celu dokonania zakupów
w punktach sprzedażowych);
j)    przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do użytku służbowego;
k)    stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
l)    przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych;
m)    szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital);
n)    zachować ład i porządek w miejscach będących w dyspozycji Pana/Pani (np. szafkach) oraz
w bezpośrednim otoczeniu;
o)    przestrzegać zasad korzystania z urządzeń i pomieszczeń oddanych do dyspozycji pacjenta, a także aparatury medycznej. Pamiętaj, że służy on wielu chorym!
p)    przestrzegać zakazu obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych. Ponadto, pacjent ma obowiązek informować lekarza o przyjmowaniu takich leków;
q)    niewnoszenia na teren Szpitala i nie przechowywania materiałów i substancji niebezpiecznych                                    w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu;
r)    wnoszenia i przyprowadzania zwierząt domowych;
s)    bezwzględnego zakazu dostarczania innym pacjentom alkoholu/narkotyków/innych środków odurzających/substancji psychotropowych/wszelkich substancji podobnie działających/leków bądź innych środków medycznych.

4.    Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. W przypadku, gdy pacjent posiada własne leki, obowiązany jest, po konsultacji z lekarzem, do przekazania ich pielęgniarce. Przy wypisie leki są oddawane właścicielowi.

5.    Pacjent lub jego opiekun prawny winien udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielania nieprawdziwej informacji, co do istoty spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

6.    Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej.
Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstawania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor UCK może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

7.    Pacjenci, którzy nie decydują się na oddanie rzeczy wartościowych, zobowiązani są do właściwego ich zabezpieczenia.

8.    Za rzeczy wartościowe, które Pan/Pani nie oddał /nie oddała do depozytu personel szpitalny nie bierze odpowiedzialności!

9.    W przypadku nie zastosowania się przez Pana/Panią do ww. zapisów lub zachowania sprzecznego
z przepisami prawa i nie dostosowania się do poleceń personelu medycznego lekarz Oddziału Klinicznego UCK lub inna upoważniona osoba ma prawo zawiadomić ochronę, ewentualnie Policję. Gdy pacjent
w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia albo zdrowia innych osób, następuje wypisanie Pacjenta ze Szpitala.

10.     Dyrektor Naczelny na wniosek właściwego lekarza prowadzącego może podjąć decyzję
o dyscyplinarnym wypisaniu ze Szpitala, w przypadku rażącego naruszenia przez Pacjenta Regulaminu Organizacyjnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

 

Jesteśmy przekonani, że respektowanie ww. praw i obowiązków przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje pacjent-pracownik ochrony zdrowia i przyczyni się
do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń.