Składanie skarg i wniosków

1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie rzetelnego i obiektywnego trybu postępowania oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

2. O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

3. Przedmiotem skargi może być w szczególności:

a) naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw;

b) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników podmiotu leczniczego.

4. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy  i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z efektywniejszym wykonywaniem zadań.

5. Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę/wniosek telefonicznie, listownie, osobiście bądź drogą mailową.

6. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

7. Pacjent wnosząc skargę pisemną winien dołączyć wszelką dostępną mu dokumentację medyczną związaną ze sprawą w formie kserokopii lub skanów dla korespondencji przesłanej elektronicznie.

Skargi i wnioski od klientów indywidualnych – pacjentów w UCK przyjmowane są przez:

  • Głównego Specjalistę ds. organizacji pomocy pacjentom

Beata Papiernik

ul. Dębinki 7, Gdańsk, Budynek nr 9, pokój 104

tel. 58 349 20 08, tel. kom. 601 371 844

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pacjenci przyjmowani są od pon. do pt. od godz. 10:00 do 12:00. Po wcześniejszym umówieniu się z Głównym Specjalistą ds. organizacji pomocy pacjentom, także mogą być przyjęci w godzinach późniejszych.

  • Ordynatora/Kierownika danego Oddziału Klinicznego/Zakładu bądź Dyrektora Naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Ponadto w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych AM w Gdańsku przyjmuje:

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Elżbieta Kilan

Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych AM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ul. Dębinki 7 bud. 25

80 - 952 Gdańsk

tel: (58) 349-26-60

Rzecznik przyjmuje osoby zainteresowane w środy w godzinach 7.15 - 15.15.

 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,

Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,

Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta,

Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Zakres kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego dotyczy całodobowego Oddziału Kliniki Chorób Psychicznych i Nerwicowych.

Skargi i wnioski można składać do niżej wymienionych instytucji i organów publicznych:

Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (POW NFZ )          

Wydziału Spraw Świadczeniobiorców - Działu Skarg i Wniosków NFZ

 

Działu Skarg i Wniosków przy Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. 58 321 86 35, 58 321 86 26).

Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa tel. 022 572 61 55).

Rzecznika Praw Pacjenta (Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; Infolinia Rzecznika: 800- 190- 590, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Rzecznika Praw Obywatelskich - Pełnomocnikowi ds. Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych (00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77, tel. centrala: 22 551 77 00).

Pacjent może zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa zarówno przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33,80-204 Gdańsk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: (58) 524 32 00.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17A, tel.: (58) 320 06 80.

Jeśli ubezpieczony doznał krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu, może zwrócić się do sądu cywilnego (przeciwko podmiotowi leczniczemu). Natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek
z czynem karalnym ma prawo złożyć skargę do prokuratury.

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

3. Zgłoszone skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi.

4. Skargi i wnioski przed ich merytorycznym załatwieniem maja być zbadane z należytą starannością           i wnikliwością oraz poprzedzone rozpatrzeniem okoliczności mających znaczenie dla ich prawidłowego załatwienia.

5. W przypadku nie rozstrzygnięcia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w pkt. 3, informuje się skarżącego lub wnioskodawcę o podjętych czynnościach zmierzających do rozpatrzenia skargi lub wniosku.

6. Wnoszącego pisemnie skargę lub wniosek zawiadamia się pisemnie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

 

Przejdź do formularza kontaktowego >>