Informator Pacjenta

Prawa pacjenta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta >>


Zbiór praw pacjenta jest umieszczony także w ogólnodostępnym i widocznym miejscu, np. na tablicy informacyjnej w poszczególnych Oddziałach Klinicznych oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.