Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym UCK jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Siedzibą działania UCK jest ul. Dębinki 7 w Gdańsku. Działalność prowadzona jest także przy ul. Smoluchowskiego 17 (Centrum Medycyny Inwazyjnej), Al. Zwycięstwa 30 i ul. Klinicznej 1 A w Gdańsku.

Podstawowym celem UCK jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. UCK udzielaświadczeń zdrowotnych w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

UCK działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654),
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
  3. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365        z późn. zm.),
  4. Przepisów wydanych na podstawie ustaw wymienionych w ust. 1 – 3,
  5. Innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie w związku z organizacją i działalnością UCK,
  6. Statutu nadanego przez Senat Uczelni,
  7. Regulaminu Organizacyjnego.

 

Statut Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z załącznikami

Pobierz Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Pobierz Załącznik nr 1