Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 roku wprowadza się nowe zasady wjazdu pojazdów samochodowych na teren Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2015 Dyrektora Naczelnego UCK z dnia 26.08.2015r.

Zasady wjazdu pojazdów samochodowych na teren
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

1.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego ustala się, iż od dnia 1 września 2015 r. przebywanie na terenie wewnętrznym Szpitala w dni robocze            od godziny 8.00 do 15.00 jest płatne dla wszystkich pojazdów samochodowych z wyjątkiem:

a.    wszystkich pojazów samochodowych przebywających na terenie Szpitala do 20 minut,

b.    pojazdów  uprzywilejowanych, takich jak: karetki Pogotowia Ratunkowego, karetki przewozowe ZOZ,  policja, straż pożarna,  pogotowie gazownicze, energetyczne, ciepłownicze, żandarmeria wojskowa oraz  odpowiednio oznakowane samochody Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i służby serwisowe obsługujące UCK,

c.    pojazdów samochodowych posiadających elektroniczny identyfikator wystawiony przez administrację Szpitala,

d.    pojazdów korporacji TAXI mającej aktualną umowę z UCK,

e.    pojazdów  osób niepełnosprawnych  parkujących na przeznaczonych dla inwalidów miejscach parkingowych,  na podstawie ważnej "Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej" wydawanej przez odpowiednie organy samorządowe.W przypadku, gdy wszystkie wyznaczone miejsca będą zajęte, przebywanie pojazdu samochodowego na terenie Szpitala jest płatne na zasadach ogólnych, opisanych       w niniejszym regulaminie. Postój pojazdu na oznaczonym miejscu powinien być potwierdzony przez pracownika ochrony.

2.    Opłata za parkowanie na terenie Szpitala wynosi 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę, w tym pierwsze 20 minut jest bezpłatne. Po przekroczeniu 20 minut pobierana jest opłata jak za pełną godzinę.

3.    Przy wjeździe na teren Szpitala kierujący pojazdem pobiera bilet parkingowy, który winien być umieszczony w widocznym miejscu ( np. na podszybiu pojazdu).

4.    Opłata za parkowanie na terenie Szpitala (dotyczy osób nie posiadających identyfikatora) dokonywana jest w kasach parkingowych. W przypadku awarii kasy parkingowej możliwe jest dokonanie opłaty w kasie fiskalnej przy bramie wyjazdowej nr III.

5.    Opłata za zagubiony bilet wjazdowy wynosi 50 zł.     

6.    W uzasadnionych przypadkach decyzje co do zasadności opłat za wjazd podejmuje Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego, Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno-Technicznych lub Dyrektor Naczelny UCK.    
                   

 

 Pobierz plik