Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku organizuje nabór na specjalizację w dziedzinie Fizyki Medycznej w dniu 18.03.2016 r. o godzinie 11:00 w sali wykładowej im. prof. Tadeusza Zielińskiego, budynek nr 4.


Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.11.2008 r. Zmieniąjące rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 208, poz. 1312).

Zobacz wyniki >>


1.Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji składają wniosek do Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, z dopiskiem Pracownia Fizyki Medycznej, tel.58 349 22 81 do 26 lutego 2016r. (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia).

2.Do wniosku, o którym mowa w pkt.1 należy dołączyć następujące dokumenty:

-   odpis dyplomu szkoły wyższej,

-   dokument potwierdzający wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku, w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji (potwierdzony przez przełożonego),

-   dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, ukończenie kursów związanych z przedmiotem specjalizacji.


3.Maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej w Klinice Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku wynosi 8 osób.

4.Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- Ocenę formalną wniosku kandydata.

- Postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc, polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu sprawdzającego wiedzę ogólną z zakresu fizyki medycznej. Planowany termin postępowania kwalifikacyjnego to 18.03.2016 r. o godzinie 11:00 w sali wykładowej im. prof. Tadeusza Zielińskiego, budynek nr 4.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje następujące elementy:

-   motywacja kandydata do podjęcia specjalizacji,

-   wiedza ogólna w zakresie zastosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych,

-   dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata (osiągnięcia, staż pracy, dorobek naukowy),

-   dotychczas ukończone kształcenia podyplomowe (kursy, staże, inne szkolenia) w szczególności związane tematycznie z przedmiotem specjalizacji,

-   ocena na dyplomie magisterskim,

-  znajomość języków obcych z preferencją języka angielskiego.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę liczby punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Do specjalizacji zostają zakwalifikowani kandydaci z najwyższą liczbą punktów.

W przypadku identycznej punktacji osób ubiegających się o jedno miejsce głos rozstrzygający ma przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.

5.Po zakwalifikowaniu danej osoby do podjęcia specjalizacji jednostka szkoląca umożliwia rozpoczęcie specjalizacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Program specjalizacji dostępny jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie www.cmkp.edu.pl. Szczegółowe informacje dotyczące specjalizacji można usyskac pod nr tel.: 58 349 22 81, 58 349 29 86.